Algemene Voorwaarden Original Skin 

Original Skin
Azoren 15
3825 ZJ Amersfoort

tel. 0334950124
Kvk 32118648
ABN Amro NL54ABNA0439720958 www.originalskin.nl info@originalskin.nl 

Original Skin is aangesloten bij ANBOS en Skin Register. Iedere werkneemster is Skin geregistreerd (Schoonheidsspecialisten Kwaliteitsinstituut Nederland) . Het ANBOS lidmaatschap staat garant voor een professionele werkwijze. Wij houden de ontwikkelingen bij en blijvend op peil door onder andere het volgen van scholingen. Dit levert accreditatiepunten op die nodig zijn voor  registratie in het Skin Register.

Deze werkwijze houdt rekening met de algemene leveringsvoorwaarde welke zijn gedeponeerd bij de  Sociaal-Economische Raad (SER) Als Lid van de branche organisatie ANBOS is Original Skin akkoord gegaan met deze voorwaarden. 


Definities:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij zowel het HBA als bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich georganiseerd heeft via de brancheorganisatie ANBOS en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche

ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Utrecht

Skin Register: Schoonheidsspecialisten Kwaliteitsinstituut Nederland

Consument/ opdrachtgever: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche

Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van uiterlijke verzorging;

Uiterlijke verzorgingsbranche: het schoonheidsverzorgingsbedrijf

Schoonheidsverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt

Geschillencommissie: de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag

Branchecode: de code van het schoonheidsverzorgingsbedrijf, de ‘Code van de schoonheidsspecialist ’

 

Art. 1 Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Original Skin en de opdrachtgever. 

2. Opdrachtgever is iedere contractspartij van Original Skin bij een overeenkomst van dienstverlening en koop of verkoop. 

3. Alle door Original Skin gedane aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en incl. BTW, indien niet anders is aangegeven. 

4. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde inkoop of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze voorwaarden door Original Skin schriftelijk zijn aanvaard. 

 

Art. 2 Uitvoering van de overeenkomst 

1. Original Skin zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

2. Original Skin heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien Original Skin dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst wenselijk oordeelt. 

3. Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Original Skin worden medegedeeld. 

4. Original Skin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Original Skin is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Original Skin kenbaar behoorde te zijn. 

5. Opdrachtgever dient bij bepaalde behandelingen als voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst een instemmingsverklaring te ondertekenen. Original Skin zal dit aan de opdrachtgever kenbaar maken vóór de betreffende behandeling plaatsvindt. 

6.Indien de consument jonger is dan 18 jaar, zal er alleen behandeling plaatsvinden na schriftelijke toestemming van betreffende ouder/verzorger of na telefonisch contact. Bij het intake gesprek dient ook één van de ouders/verzorger aanwezig te zijn.

 

Art. 3 Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

2. Original Skin zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst. 

 

Art. 4 Geheimhouding 

1.Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel. 

2.De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de ondernemer verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Art. 5 Persoonsgegevens en privacy

1. De opdrachtgever voorziet de ondernemer voor aanvang van de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2. Het melden van tussentijdse veranderingen van de noodzakelijke informatie genoemd in lid 1 valt onder volledige verantwoording van de opdrachtgever.

3. De ondernemer neemt de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever op in een geautomatiseerd systeem.

4. De ondernemer behandelt de vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever volgens de richtlijnen zoals vermeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5. De ondernemer zal gegevens van de opdrachtgever niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

6. Uitsluitend met instemming van de opdrachtgever kan de ondernemer behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing.

7. Indien noodzakelijk, kan de ondernemer contact opnemen met de huisarts of medisch specialist voor overleg, tenzij de opdrachtgever op dat moment duidelijk aangeeft daar op tegen te zijn.

8. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten allen tijde in te zien door de opdrachtgever.

 

Art. 6 Klachten

 1. De opdrachtgever zal klachten over een genoten behandeling of aangekocht product binnen 7 kalenderdagen schriftelijk dan wel elektronisch te melden bij Original Skin, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt. 

2. De ondernemer zal klachten afdoende onderzoeken en zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een termijn van uiterlijk 6 weken, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

3. In geval van een reactie van de huid op een behandeling of aangekocht product dient de opdrachtgever de ondernemer binnen 24 uur op de hoogte te stellen. De ondernemer zal de opdrachtgever hierna verzoeken binnen 24 uur naar de praktijk te komen of indien dit niet mogelijk is duidelijke foto’s elektronisch aan te leveren. Indien opdrachtgever hieraan niet voldoet zal ondernemer geen passende oplossing kunnen bieden.

4. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris. Mocht het na tussenkomst van de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing worden komen dan zal het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. 

 

Art.7 Tarief 

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief per behandeling of verrichting overeenkomen. Het vaste tarief is incl. BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

2. Indien geen vast tarief als bedoeld in lid 1 is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk gemaakte uren, vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, hetzij, indien geen specifiek uurtarief is overeengekomen, vermenigvuldigd met het gebruikelijk door Original Skin gehanteerde uurtarief. Eventuele kostenramingen zijn incl. BTW. Tenzij anders is overeengekomen omvat het tarief niet de kosten van de te gebruiken producten. 

3. Opdrachtgever is gehouden om zijn verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur tevoren aan Original Skin te melden. Indien opdrachtgever deze verplichting niet of niet tijdig nakomt is Original Skin gerechtigd om het tarief voor de behandeling aan opdrachtgever te berekenen. 

 

Art.8 Betaling 

Betaling dient à contant (waaronder is begrepen PIN betaling) te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. In het laatste geval dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door Original Skin aangegeven giro-/bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, aan Original Skin verschuldigd. 

 

Art. 9 Incassokosten 

1. Indien de opdrachtgever in verzuim is, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten worden gesteld op 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 120,– en met dien verstande dat indien de werkelijke kosten hoger zijn, deze voor rekening van opdrachtgever zijn. 

2. Opdrachtgever is voorts aan Original Skin de in rechte te maken kosten verschuldigd, indien opdrachtgever in rechte geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld. 

 

Art. 10 Aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid van Original Skin is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Original Skin wordt uitbetaald. 

2. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Original Skin beperkt tot het bedrag van het verschuldigd tarief en, bij opdrachten met een langere looptijd, verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde tarief. 

3. Schade ten gevolge van of samenhangend met tijdverlies van opdrachtgever en/of niet tijdige uitvoering van de overeenkomst zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen. 

4. De leden 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Original Skin zelf of diens leidinggevende of ondergeschikten. 

5.De ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de consument heeft meegenomen naar de praktijk.

 

Art. 11 Diversen 

1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Original Skin is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. 

2. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Original Skin en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.