Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Original Skin 

Art. 1 Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Original Skin en de opdrachtgever.

2. Opdrachtgever is iedere contractspartij van Original Skin bij een overeenkomst van dienstverlening en koop of verkoop.

3. Alle door Original Skin gedane aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en incl. BTW, indien niet anders is aangegeven.

4. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde inkoop of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze voorwaarden door Original Skin schriftelijk zijn aanvaard.

 

Art. 2 Uitvoering van de overeenkomst 

1. Original Skin zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Original Skin heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien Original Skin dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst wenselijk oordeelt.

3. Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Original Skin worden medegedeeld.

4. Original Skin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Original Skin is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Original Skin kenbaar behoorde te zijn.

5. Opdrachtgever dient bij bepaalde behandelingen als voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst een instemmingsverklaring te ondertekenen. Original Skin zal dit aan de opdrachtgever kenbaar maken vóór de betreffende behandeling plaatsvindt.

 

Art. 3 Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Original Skin zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

 

Art. 4 Geheimhouding 

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

 

Art. 5 Klachten 

1. Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen dertig dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen zestig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan Original Skin, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

2. Alle rechten van opdrachtgever vervallen indien opdrachtgever niet uiterlijk binnen één jaar na uitvoering van de betreffende werkzaamheden een vordering in rechte aanhangig heeft gemaakt.

Original Skin
Azoren 15
3825 ZJ Amersfoort
tel. 0334950124/0650995264
fax 084 7592060
Kvk 32118648
ABN Amro 439720958
www.originalskin.nl
info@originalskin.nl

 

Art. 6 Tarief 

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief per behandeling of verrichting overeenkomen. Het vaste tarief is incl. BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Indien geen vast tarief als bedoeld in lid 1 is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk gemaakte uren, vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, hetzij, indien geen specifiek uurtarief is overeengekomen, vermenigvuldigd met het gebruikelijk door Original Skin gehanteerde uurtarief. Eventuele kostenramingen zijn incl. BTW. Tenzij anders is overeengekomen omvat het tarief niet de kosten van de te gebruiken producten.

3. Opdrachtgever is gehouden om zijn verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur tevoren aan Original Skin te melden. Indien opdrachtgever deze verplichting niet of niet tijdig nakomt is Original Skin gerechtigd om het tarief voor de behandeling aan opdrachtgever te berekenen.

 

Art. 7 Betaling 

Betaling dient à contant (waaronder is begrepen PIN betaling) te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. In het laatste geval dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door Original Skin aangegeven giro-/bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, aan Original Skin verschuldigd.

 

Art. 8 Incassokosten 

1. Indien de opdrachtgever in verzuim is, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten worden gesteld op 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 120,– en met dien verstande dat indien de werkelijke kosten hoger zijn, deze voor rekening van opdrachtgever zijn.

2. Opdrachtgever is voorts aan Original Skin de in rechte te maken kosten verschuldigd, indien opdrachtgever in rechte geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld.

 

Art. 9 Aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid van Original Skin is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Original Skin wordt uitbetaald.

2. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Original Skin beperkt tot het bedrag van het verschuldigd tarief en, bij opdrachten met een langere looptijd, verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde tarief.

3. Schade ten gevolge van of samenhangend met tijdverlies van opdrachtgever en/of niet tijdige uitvoering van de overeenkomst zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

4. De leden 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Original Skin zelf of diens leidinggevende of ondergeschikten.

 

Art. 10 Diversen 

1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Original Skin is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

2. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Original Skin en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Art. 11 – Persoonsgegevens en privacy

1.    De consument voorziet de ondernemer voor aanvang van de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2.    Het melden van tussentijdse veranderingen van de noodzakelijke informatie genoemd in lid 1 valt onder volledige verantwoording van de consument.

3.    De ondernemer neemt de persoonlijke gegevens van de consument op in een geautomatiseerd systeem.

4.    De ondernemer behandelt de vertrouwelijke gegevens van de consument volgens de richtlijnen zoals vermeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.    De ondernemer zal gegevens van de consument niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de consument.

6.    Uitsluitend met instemming van de consument kan de ondernemer behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing.

7.    Indien noodzakelijk, kan de ondernemer contact opnemen met de huisarts of medisch specialist voor overleg, tenzij de consument op dat moment duidelijk aangeeft daar op tegen te zijn.

8.    Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten allen tijde in te zien door de consument.

9. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat originalskin.nl in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt via ons contactformulier of online intake formulier.

 

 

Art.12 Google Analytics-verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde anonieme informatie over het gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Het gebruik van cookies kan geweigerd worden door in de browser de daarvoor geëigend instellingen te kiezen. OS wijst de gebruiker er echter op dat in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website benut kunnen worden. Door gebruik te maken van de website geeft de gebruiker toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven

 

 

Art.13 Definities

Original skin is aangesloten bij ANBOS. Het ANBOS lidmaatschap staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met de algemene leveringsvoorwaarde welke zijn gedeponeerd bij de  Sociaal-Economische Raad (SER) Als Lis van de branche organisatie ANBOS is Original Skin akkoord gegaan met deze voorwaarden.

 

ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Utrecht;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;

Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van uiterlijke verzorging;

Uiterlijke verzorgingsbranche: het schoonheidsverzorgingsbedrijf

Schoonheidsverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt Geschillencommissie: de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;

Branchecode: de code van het schoonheidsverzorgingsbedrijf, de ‘Code van de schoonheidsspecialist’